Welcome
Login / Register

Search Results: "meditative"


  • Morning Mantra - Shri Vishnu - Morning Mantra - Shri Vishnu

    Morning Mantra - Shri Vishnu - Morning Mantra - Shri Vishnu

    by Administrator Added 3,890 Views / 0 Likes

    pratah smarami bhavabhitimahartishantyainarayanam garudavahanamabjanabhamgrahabhibhutavaravaranamuktihetumchakrayudham tarunavarijapatranetrampratarnamami manasa vachasa cha murdhna padaravindayugalam paramasya pumsahnarayanasya narakarnavataranasya paray

RSS