Welcome
Login / Register

Carnatic Music


  • Sri Sudarshanaashtakam - Sri Sudarshanaashtakam

    Sri Sudarshanaashtakam - Sri Sudarshanaashtakam

    by Administrator Added 1,523 Views / 0 Likes

    Sri SudarshanaashtakamPratibhatasreni Bhishana,Varagunasthoma BhushanaJanibhyasthana Taarana, Jagadavasthaana Karana,Nikhiladushkarma Karsaana, Nigamasaddharma DarsanaJaya Jaya Sri sudarsana, Jaya Jaya Sri Sudarsana. 1Victory and Victory to you, oh, Sudar

RSS